Polanów

Międzynarodowy zlot motocykli

Regulamin miejsca imprezy

 1. Miejsce imprezy usytuowane jest ok. 1 km poza Polanowem, na terenie gminnym, pomiędzy ul. Przytorze a Zalewem Polanowskim na pow. 800 m2.
 2. Podczas imprezy mają zastosowanie wszystkie przepisy prawa R.P. a zwłaszcza dotyczące prawa o ruchu drogowym, o bezpieczeństwie imprez masowych, a wszystkie osoby obecne na niniejszym terenie są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegać regulaminu obiektu i imprezy.
 3. Miejsce imprezy podzielone jest na trzy sektory:
  • SEKTOR DLA PUBLICZNOŚCI
  • SEKTOR GASTRONOMII (ogrodzony, wyłączony z miejsca imprezy masowej, miejsce wyłącznie do sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych)
  • SEKTOR DLA ZLOTOWICZÓW (jest to część obozowa, na której dozwolone jest: rozbijanie namiotów, ustawianie pojazdów towarzyszących (posiadających nalepki identyfikacyjne) palenie ognisk oraz w wyznaczonym miejscu przejażdżki pojazdami).
  Organizator na wniosek policji ogranicza wjazd samochodów na sektor ZLOTOWICZE. Pobierana będzie opłata - 100,00 (wyjazd w ciągu 1 godziny upoważnia do zwrotu opłaty) Po okazaniu nr nalepki (oznaczenie pojazdu) „Parking Strzeżony „ za 20,00 – samochód, 10,00 za motocykl na czas imprezy.
 4. Wejście na sektory odbywa się przez oznakowane bramy:
  • BRAMA NR 1 – dla uczestników zlotu
  • BRAMA NR 2 – dla publiczności
 5. Wstęp do sektorów odbywa się na podstawie zakupionych znaków identyfikacyjnych:
  • PUBLICZNOŚĆ – na podstawie opaski na rękę / biletu (dzieci do lat 8 pod opieką rodziców bez oznakowania i bez biletu) - tylko do sektorów: 
   dla PUBLICZNOŚCI / SCENY i GASTRONOMII.
  • UCZESTNICY ZLOTU – na podstawie opaski odblaskowej uczestnika zlotu.
 6. UCZESTNIK ZLOTU może przejść do sektora DLA PUBLICZNOŚĆI, na część gastronomiczną lub pod scenę, po okazaniu oznaczeń identyfikacyjnych wymienionych w punkcie nr 5
 7. Na miejscu imprezy znajduje się:
  • gastronomia (sprzedaż piwa w otwartych puszkach lub opakowaniach jednorazowych, na podstawie
  • uzyskanego pozwolenia);
  • WC (kabiny bezodpływowe typu TOI -TOI;
  • kabina z natryskami, umywalnia polowa;
  • teren zasilony w energię elektryczną z szafek energetycznych obsługiwanych przez uprawnionego pracownika
  • kosze na nieczystości stałe
  • zadaszona scena
  • namiot ORGANIZATORA – BRAMA nr 1;
  • punkty sprzedaży gadżetów oraz artykułów motoryzacyjnych
  • stoiska informacyjne np. sprzęt motoryzacyjny
  • parking strzeżony
  • plac na atrakcje: zjeżdżalnia
 8. Zabrania się wnoszenia na imprezę:podstawa prawna ustawa z dnia 30 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych :
  • wnoszenia i używania materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych w tym fajerwerków, kul świecących, rac, lamp stroboskopowych, mieszanek dymnych, świec dymnych,
  • napojów alkoholowych i innych środków działających podobnie do alkoholu, narkotyków
  • zakaz posiadania przedmiotów niebezpiecznych, w tym w szczególności broni palnej, pneumatycznej, gazowej oraz innych przedmiotów, które mogłyby zostać wykorzystane jako broń, w tym także parasoli o ostrym zakończeniu - materiałów o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym,
  • dużych rozmiarów drzewców flagowych lub banerów
  • wskaźników laserowych
  • posiadania i używania wszelkiego rodzaju przedmiotów mogących służyć do uniemożliwienia identyfikacji uczestnika imprezy
  • zakaz wprowadzania zwierząt
  Ponadto zakazuje się:
  • wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów (miejsca dla artystów, scena)
  • rzucania przedmiotami u publiczność, na scenę
  • rozniecania ognia w miejscach do tego nie przeznaczonych
  • palenia tytoniu w miejscach do tego nie przeznaczonych
   • oraz nie mają prawa wstępu osoby:
  • wpisane do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe
  • osoby nie posiadające ważnego biletu wstępu,
  • odmawiające przeglądania bagażu (w przypadku podejrzeń o wnoszenie zakazanych materiałów)
  • osoby odmawiające wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem zaopatrzonym w fotografię
 9. Organizator nie odpowiada za pozostawione bez opieki rzeczy , kradzieże, kradzieże pojazdów (uczestnik imprezy może pozostawić pojazd na parkingu strzeżonymo) raz za ewentualne wypadki, stłuczki i kolizje podczas przejażdżek na placu "TYLKO ZLOTOWICZE"
   
 10.  Każda osoba zakłócająca imprezę usunięta zostanie przez służby porządkowe a w przypadku stawiania oporu przekazana Policji
   
 11.  Miejsce imprezy zabezpieczone jest przez:
  • SŁUŻBY INFORMACYJNE ORGANIZATORA;
  • STRAŻ POŻARNĄ;
  • SŁUŻBĘ MEDYCZNĄ;
  • PRACOWNIKÓW FIRMY OCHRONIARSKIEJ podległe Kierownikowi ds. bezpieczeństwa.
 12. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na obiekcie powinny: natychmiast powiadomić służby porządkowe; użyć sprzętu gaśniczego; unikać paniki; stosować się do poleceń służb porządkowych i komunikatów nadawanych przez głośniki; kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami; nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
   
 13. Kary. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy przez organizatora imprezy lub służby porządkowe, podlega karze grzywny. Może być także orzeczona kara dodatkowa zakazu wstępu na imprezę masową
UWAGA: Każdy uczestnik zlotu wyraża zgodę na nieodpłatne zamieszczanie i przetwarzanie zdjęć (wizerunku swojej osoby, jego pojazdu wykonanych podczas zlotu).

Organizator zlotu zastrzega sobie prawo do wstawiania zdjęć z wizerunkiem uczestników i ich pojazdów do galerii zlotowej, przetwarzania ich w celach promocyjnych imprezy (plakaty, ulotki)

Sponsorzy:Organizator:
© Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk